Record details

Title keyword
    Spalování
Monograph
    Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vliv jejich spalování na životní prostředí
Article
    Bio-popely jako doplňkové minerální hnojivo ve vztahu k teplotě spalování dřevní štěpky a slámy
    Chování stopových prvků během fluidního spalování hnědého uhlí
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Extrahovatelnost a reaktivita hnědého uhlí vzhledem ke spalování
    Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část - živiny)
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část - rizikové prvky, PAU)
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy a možné energetické zhodnocení biomasy
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Termogravimetrická analýza popelů ze spalování biomasy
    Tuhé emise z fluidního spalování hnědého uhlí
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Vliv parametrů procesu na emise stopových prvků z fluidního spalování hnědého uhlí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení