Record details

Title keyword
    Spodní
Monograph
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
    Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve)
    Sedimentologie aluviálních uloženin a původ klastického materiálu trutnovského souvrství ve vnitrosudetské pánvi (spodní perm, Čechy)
Article
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
    Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag)
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag). [Facies and stratigraphy of the Koneprusy limestones (Koneprusy, Certovy schody Quarry, lower Devonian, Pragian stage)]
    Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniac-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniak-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
    Fosilní kapradiny (Pteridophyta) ze spodní křídy ve Štramberku
    Fosilní makroflóra z lomu Kobylí v Krásných Loučkách u Krnova (hornobenešovské souvrství, jesenický kulm, spodní karbon)
    Fosilní stopy z lokality Svobodné Heřmanice (spodni karbon, Morava, ČSR)
    Furcaster? Moravicus sp. n. (Ophiuroidea) z moravického souvrství (spodní karbon, Morava)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Granulity taveniny vmístěné do spodní kůry
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim
    K distribuci hlavonožců v pelagických uloženinách spodní křídy na Strážovské hornatině
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    Mezinárodní pracovní setkání o spodní kůře na Srí Lance
    Mlži jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Monitorování recentních pohybů zemského povrchu a hladiny spodní vody v seismoaktivní oblasti západních Čech
    Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova (03-42 Trutnov)
    NÁLEZ SPODNÍ ČELISTI BOVIDA Z OKOLÍ TRUTNOVA
    Nejmladší spodní karbon - spodní namur : (=serpuchov; včetně fauny sladkovodních a brakických horizontů ostravského souvrství)
    Nejmladší spodní karbon - spodní namur
    Nová fauna z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon, stupeň prag) z Prahy-Konvářky
    Nová významná amonitová lokalita v těšínsko-hradišťském souvrství u Soběšovic (spodní křída vnějších Karpat, 15-44 Karviná)
    Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve
    Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun)
    Nové poznatky k druhu Ectillaenus katzeri (Barrande, 1856) (Trilobita, šárecké souvrství, spodní darriwilian, pražská pánev)
    Nový nález: Cycadeoidea Buckland ve spodní křídě Karpat na severní Moravě
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Obzor tzv. páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách (spodní namur) ČHP, jeho sedimentární stavba, petrografie a mineralogie a možný význam pro litostratigrafickou korelaci
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko
    Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko
    Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
    Patologické znaky na exoskeletonech konulárií (spodní paleozoikum, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Pískovce a slepence peruckých vrstev (spodní cenoman, svrchní křída) východních Čech a uhelná hmota v nich
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika)
    Problematické stopy trilobitů z myslejovického souvrství (spodní karbon, visé)
    Předběžná zpráva k nálezům kostnatých ryb ve spodní beskydské křídě (těšínsko-hradišťské souvrství, slezská jednotka, hauteriv-barrem)
    Předběžná zpráva o revizi ostrakodů klabavského a šáreckého souvrství (pražská pánev, spodní a střední ordovik)
    Předběžná zpráva o výzkumu nevápenitých dinoflagelát spodní křídy slezské jednotky (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka) (34-21 Hustopeče)
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka)
    Ramenonožci spodní jury lokalit Kratzalpe a Tannhausberg u Gollingu (Hagengebirge, Solnohradsko, Rakousko)
    Revize kolekce fosilní makrofauny z lokality Slatinky (karpatská předhlubeň, spodní baden) uložené ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (spodní baden, Vídeňská pánev) (34-23 Břeclav)
    Sezónní změny asociací fytoplanktonu v dynowských slínovcích (menilitové souvrství ždánické jednotky, spodní oligocén) (14-21 Hustopeče)
    Spodní gosauská podskupina mezi Wolfgangsee a Traunsee (Salzkammergut, Horní Rakousko)
    Spodní gosauská podskupina mezi Wolfgangsee a Trausee (Salzkammergut, Horní Rakousko)
    Spodní karbon, do konce visé
    Spodní karbon severozápadně od Mokré (jižní část Moravského krasu) (24-41 Vyškov)
    Spodní kůra: komplementarita svrchnímu plášti i svrchní kůře
    Spodní miocén (eggenburg a ottnang) jz. části čelní hlubiny na Moravě
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora - Sedlec
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec : 13-32 Kolín
    Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit
    Společenstvo gastropodů z loděnických vápenců (spodní devon, prag) na Branžovech u Loděnice
    Stratigrafie a litologie miocénu (spodní baden) v okolí Přerova (25-13 Přerov)
    Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend,autun)
    Tafonomie echinodermat štramberské spodní křídy
    Trace fossils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic). Ichnofosilie paseckých břidlic (spodní kambrium, Česká republika)
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Vrásová struktura v hradecko-kyjovickém souvrství u Bílovce (spodní karbon Oderských vrchů, Morava)
    Výskyty konodontových faun ve spodní části andělskohorského souvrství v oblasti Jeseníků
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) - II
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) (12-41 Beroun)
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)