Record details

Title keyword
    Spodního
Monograph
    Belemnitellidae, Pavlow (Belemnitida Coleoidea)cenomanu - spodního coniaku východoevropské paleobiogeografické provincie
    Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon)
Article
    Alternativy dělení spodního karbonu
    Biostratigrafie a paleogeografie famenu a spodního karbonu na východní a jihovýchodní Moravě
    Biostratigrafie famenu a spodního karbonu v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Bryozoa spodního badenu jihomoravské části karpatské předhlubně
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Corallinaceae spodního badenu karpatské předhlubně
    Dosavadní výsledky ropně geologického průzkumu spodního miocénu rašovické deprese u Bučovic
    Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
    Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice (02-34 Bílina)
    Faunistická odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku
    Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Geomorfologická pozice hrubě klastických sedimentů spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě a jejich vztahy k neotektonickému vývoji reliéfu
    Graptolitová společenstva a stratigrafie spodního siluru mrákotínského souvrství v hlinské zóně, SV část Českého masívu (Česká republika)
    Hlubokovodní a mělkovodní vývoj spodního badenu na střední Moravě
    Hrubě klastické sedimenty spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty
    Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav)
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
    Interval spodního karbonu v Českém masívu (kulm, raná molasa a horotvorné fáze)
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    K otázkám vývoje cenomanu a spodního turonu v Podkrušnohoří
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Mikropaleontologický výzkum spodního ordoviku (12-33 Plzeň)
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy)
    Nález ichnofosilií v sedimentech spodního badenu karpatské předhlubně v okolí Blučiny (Morava)
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Ostrakodi vápnitých jílů (téglů) spodního badenu (terciér - miocén) okolí Brna
    Paleobatymetrie spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě z pohledu otolitových faun
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany -"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo)
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany-"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) (34-11 Hustopeče)
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Patologické abnormality na ulitách Terebralia lignitárum (Eichwald, 1830) ze spodního badenu u Damníkova ve východ. Čechách
    Poznámka k okrajovému výskytu spodního bádenu v sz. části karpatské předhlubně
    Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku
    Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku
    PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
    Příspěvek k poznání depozičního prostředí sedimentů spodního badenu na lokalitě Oslavany
    Rostlinné zbytky ve vrtech ze spodního paleozoika (Morava)
    Ruduchové vápence spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě a jejich paleogeografické svědectví
    Rybí fauna svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (24-41, Vyškov)
    Rychlost sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány
    SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Sedimenty spodního badenu a kvartéru v centru Brna
    Sedimenty spodního badenu u Hostimi: geomorfologická interpretace dosavadních zjištění (23-44 Moravské Budějovice, 33-22 Vranov nad Dyjí)
    Sedimenty spodního miocénu v širším okolí Miroslavi
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp.baden) v karpatské předhlubni
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
    Stratigrafie a paleoekologická interpretace interpretace korála Synhelia gibbosa (Goldfuss, 1829), Scleractinia, ze spodního turonu české křídové pánve
    Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska
    Studium fauny ze spodního permu podkrkonošské pánve
    Svalové vtisky u rodu Sinuites (Mollusca, Gastropoda) z českého spodního ordoviku
    Trilobitové rody Microscutellum Šnajdr, Paralejurus Hawle et Corda a Metascutellum Šnajdr z barrandienského spodního devonu (Styginidae)
    Tvary zvětrávání a odnosu slepenců spodního karbonu v Lubawské bráně
    Vadarocrinus Vassa gen. et sp.n. (Crinoidea, Petalocrinidae) z českého spodního devonu
    Vulkanogenní vývoj spodního kambria v rožmitálské kře a jeho zrudnění
    Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova (24-21 Jevíčko)
    Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defrance, 1804) z východočeského spodního badenu
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel (34-14 Mikulov)
    Výzkum konodontů spodního ordoviku (12-33 Plzeň)
    Významné paleontologické lokality spodního ordoviku na Komárovsku (JZ část pražské pánve)
    Xanionurus eva sp. n. a Ceratonurus svantovit sp. n. (Trilobita) ze spodního devonu Barrandienu
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam
    Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Zpráva o mikropaleontologickém zpracování spodního miocénu (eggenburg, ottnang) ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Způsob artikulace hypostomů a způsob života odontochilinidních trilobitů ze spodního devonu pražské pánve (Česká republika)