Record details

Title keyword
    Společenstev
Monograph
    Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev
    Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve)
Article
    Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok - arenig
    Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
    Další nálezy fosilních společenstev akritarch ve spodním siluru pražské pánve
    Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu 'Vily Tugendhat'
    Ordovician of the Barrandian area: Reconstruction of the sedimentary basin, its benthic communities and ichnoassemblages./Ordovik Barrandienu: rekonstrukce sedimentární pánve, benthických společenstev a ichnospolečenstev
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany -"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo)
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany-"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) (34-11 Hustopeče)
    Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních formacích
    Přírodní stav rostlinných společenstev. Současný stav krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. (Soubor 3 mapek s legendami)
    Příspěvek k metodice studia diverzity a funkce ekotonových společenstev na příkladu lesních okrajů
    Příspěvek k rozmanitosti a významu liniových společenstev (ekotonů) v kulturní krajině
    Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)
    Trendové analýzy foraminiferových společenstev karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Trofická struktura fosilních společenstev
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna (34-12 Pohořelice)
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna