Record details

Title keyword
    Společenstva
Monograph
    Vývoj a společenstva silurských a raně devonských hlavonožcových vápenců (pražská pánev, Čechy)
Article
    Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček : 24-42 [i.e. 24-41] Vyškov
    Graptolitová společenstva a stratigrafie spodního siluru mrákotínského souvrství v hlinské zóně, SV část Českého masívu (Česká republika)
    Graptolitová společenstva hraničního intervalu kabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorové rozšíření (ordovik, pražská pánev)
    Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Iniciální stadium společenstva Chenopodietum glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska
    Konodontová společenstva němčicko-vratíkovského pruhu (24-23 Protivanov)
    Konodontová společenstva z devonských vápenců v okolí Vratíkova a Valchova (24-23 Protivanov)
    Nejmladší foraminiferová společenstva frýdeckého souvrství (paleocén-nejnižší eocén)
    Ostrakodová společenstva badenských sedimentů (terciér) vrtby OS-1 Kravaře na severní Moravě
    Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku (12-34 Hořovice)
    Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství : (12-33 Plzeň)
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
    Společenstva flóry, miospor a megaspor z kounovských vrstev u Kněževsi (rakovnická pánev) (12-13 Jesenice)
    Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan
    Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách severních vápencových Alp
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    Trilobitová společenstva hraničního intervalu ludlow - přídolí (silur) v novém profilu v lomu Kosov u Berouna (Pražská pánev, Čechy)
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Výskyt některých "baltických" graptolitů a společenstva mikrofosilií v oblasti peri-Gondwany (12-33 Plzeň)
    Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jizerou)