Record details

Title keyword
    Srážkového
Article
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku