Record details

Title keyword
    Států
Monograph
    Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemku parc. č. 1490/1 v k.ú. Želenice u Mostu
    Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemkům KN 512/10 a 513 v k.ú. Býčkovice
    Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP)
Article
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium - významná akce geofyziků socialistických států
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium socialistických států
    Čtvrtá porada předsedů a tajemníků společnosti VTS socialistických států
    Euroregion Beskydy - Euroregion na hranici tří států
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Historický vývoj horního práva na území českého státu
    Mineralogická muzea státu Minas Gerais v Brazílii
    Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Vývoj a stav fyzickogeografického členění evropských států
    Vývoj dopravních vazeb mezi ČR a SR po vzniku dvou samostatných států. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.
    XVI.konference podunajských států o hydrologických předpovědích a hydrologických základech vodního hospodářství