Record details

Title keyword
    Středních
Monograph
    Archeologie ve středních Čechách
    Chráněná území středních Čech a Prahy
    Monitorování prašného spadu z hutě v Nkaně a environmentální vzdělávání na středních školách Nkana, Wusakile a Mukuba v Kitwe v Zambii
    Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku
Article
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Geologická charakteristika Středních Čech
    Geologie menhirů středních a severozápadních Čech
    Geomechanické hodnocení ložisek černého uhlí ve středních Čechách
    Geomorfologická charakteristika a skalní tvary středních Brd
    Hodnotná maloplošná území středních Brd
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    Ke genezi specifických forem aerosolových sintrů vyskytujících se ve středních patrech Koněpruských jeskyní
    Kontrastní typy amfibolů v ultradraselných žilných horninách středních a jižních Čech: Vztahy k chemismu a krystalizačnímu vývoji magmat.
    Kras středních Appalačí
    Kvantitativní hydrogeologická charakteristika předvariských hornin středních, jižnícha západních Čech
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
    Neogenní říční síť v západních a středních Čechách a její sedimenty
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Podmínky vzniku tzv. "Au-Sb formace " v oblasti Krásnohorsko-milešovské ve středních Čechách
    Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách
    Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství
    Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené lázně ve středních Čechách
    Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany)
    Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách
    Stefanské jezerní sedimenty permokarbonu středních a severovýchodních Čech
    Stručné výsledky geologicko-ložiskového výzkumu skrytých permokarbonských pánví středních Čech
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Terciérní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem
    Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití
    Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech
    Výskyty scheelitu ve středních Krušných horách
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
Serial
    Archeologie ve středních Čechách