Record details

Title keyword
    Středočeského
Monograph
    Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska
    Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 v Praze -Chodov
    Regionální surovinová politika Středočeského kraje
    Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje
    Vypořádání námitek a připomínek z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK)
Article
    Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu východně od Příbrami
    Další pseudokrasové jeskyně ve flyšoidních sedimentech středočeského ordoviku
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Experimentální mikrogravimetrie v granitoidech chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy)
    Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
    Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
    Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu? : 12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Kvalita studničných vod ve východní části Středočeského kraje
    Metavulkanity boninitového typu v ostrovní zóně středočeského plutonu
    Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)
    Negativní vliv imisí s obsahem flouridů na lesní a zemědělské porosty v průmyslově exponované oblasti středočeského kraje
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
    O několika abnormalitách trilobitových exoskeletonů ze středočeského staršího paleozoika
    Paleogeografie středočeského a západočeského neogénu
    Petrochemické typy granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody
    Posloupnost žilných hornin středočeského plutonu
    Poznámky ke stratigrafii severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu
    Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
    Příspěvek k petrochemii středočeského plutonu
    Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
    Rozšíření svrchnokřídových ramenonožců (Brachiopoda) na chráněných paleontologických lokalitách Středočeského kraje
    Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Tektonika sz. okraje středočeského plutonu a variská transprese v bloku bohemika
    Tschermakitické metamelagabro z Ostrého vrchu (kontakt slapského výběžku středočeského plutonu s jílovským pásmem)
    Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu
    Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan
    Vývoj chemismu zonálních amfibolů mafických hornin středočeského plutonu
    Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů v oblasti středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika
    Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům