Record details

Title keyword
    Stanovenia
Article
    Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile
    Možnosti stanovenia zlata v geologických materiáloch atómovou absorpčnou spektrometriou
    Niektoré problémy stanovenia fónu v hydrogeochemickej prospekcii
    Niektoré problémy stanovenia ťažkých kovov vo vodách anodickou rozpúšťacou analýzou
    Nové metódy stanovenia stopových kovov vo vodách
    Prehľad analytických metód stanovenia zlata v geologických materiáloch
    Problematika stanovenia germánia v popole uhlia metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie
    Problematika stanovenia olova metodou AAS a OES ICP
    RTG analýza horninotvorných minerálov: stanovenia obsahu Fe2+ a Fe3+
    Teoretické aspekty stanovenia hraníc medzi povrchovými a podzemnými formami reliéfu