Record details

Title keyword
    Statistické
Monograph
    Matematické a statistické metody v mineralogii
    Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012)
Article
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Statistické hodnocení vztahu strukturních, chemických a fyzikálních vlastností pyritu
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Statistické řešení severní stěny velkolomu ČSA v prostoru Jezeří
    Statistické vyhodnocení tektonických měření na programovatelném kalkulátoru
    Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům
    Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vyhodnocování RTG-difraktogramů pomocí RTG a příprava dat pro statistické zpracování
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení