Record details

Title keyword
    Stav
Monograph
    Atlas chemismu povrchových vod České republiky (Stav v letech 1984-1996 and 2007-2010)
    Geomorfologický sborník ... ; stav geomorfologických výzkumů v roce 2006. Sborník abstraktů z mezinárodního semináře
    Geomorfologický sborník ... : stav geomorfologických výzkumů v roce ... : sborník abstraktů z mezinárodního semináře ...
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
    Geomorfologický sborník 1. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
    Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006
    Geomorfologický sborník. 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012
    Geomorfologický sborník 11. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013
    Geomorfologický sborník 12. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014
    Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky. Sborník abstraktů
    Horninové prostředí České republiky - jeho stav a ochrana
    Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013, Mikulov, 24.-26. dubna 2013 Geomorfologický sborník
    Sborník abstraktů z konference ČAG "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Současný stav a vývoj bodových polí
    Současný stav a vývojové trendy trhu práce v Jihomoravském kraji a srovnání s regiony ČR a EU.
    Současný stav geomorfologických výzkumů
    Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001 v Kružberku
    Současný stav geomorfologických výzkumů: Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku
    Současný stav geomorfologických výzkumů-sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna v Nýdku
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, Geomorfologický sborník 7, sborník abstraktů
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a ČR na prelome tisícročí
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a v ČR na prelome tisícročí
    Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 03
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - Sborník prací z mezinárodního semináře 26.-28.4.2004
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 . Sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4. 2006)
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, Geomorfologický sborník 7, Sborník abstraktů
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Sborník abstraktů.
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník
    Stav poznania vo výskume v hydrologických vedách. Zborník recenzovaných príspevkov konferencie
    Webová stránka 'Aktuální stav vybraných měřících bodů ve štole Josef'
Article
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    B.2.2. Poměr bazických kationtů a hliníku a stav smrkových porostů v České republice
    Československá nerudní ložiska, jejich současný stav a perspektivy
    D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    Ekologické služby VVÚ - současný stav a perspektivy
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Fialova sopka Putikov vršok v roku 1952 a súčasný stav jej poznania
    Flóra peruckých vrstev, současný stav a problematika výzkumu
    Geologická problematika vyhledávání úložišť komunálních odpadů a současný stav poznatků v ČR
    Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav
    Granitový problém a stav výzkumu granitu v knize D.B. Clarka (1992)
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Historie a současný stav ochrany neživé přírody
    Hodnocení geofaktorů a současný stav poznatků v České republice
    Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995-1996
    Hornický stav budiž velebený ..., aneb ohlédnutí za jubilejním 35.ročníkem sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice"
    Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, havárie, krajně naléhavý stav
    Informační portál rizikových geofaktorů ČR - stav řešení
    Jubilejní V.konference "Současný stav a perspektivy ekonomiky nerostných surovin"
    Karlův most - technický stav
    Kvalifikace vědeckých kádrů v oboru mineralogie a petrografie, jejich stav a další perspektivy
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Mechanismus poškození půd kyselou depozicí-průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    Medzinárodná klasifikácia pôd, jej súčasný stav a ciele
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Mezinárodní geomorfologická konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013 v Mikulově
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Mezinárodní seminář Současný stav geomorfologických výzkumů
    Mezinárodní seminář Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
    Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace
    Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
    Muschelkalk - střední část germánského triasu a současný stav jeho výzkumu
    Nerostné suroviny a jejich indicie na území KRNAP - současný stav
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerudné suroviny a ochrana životního prostředí - stav a perspektivy
    Niektoré vlastnosti minerálnej fázy v aerosóloch a ich stav vo vybraných úpravniach železorudných a magnezitových závodov
    Nivní sedimenty a jejich stav poznání
    Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Prognózy Zlatohorského rudního revíru : stav a perspektivy průzkumu
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Přírodní stav rostlinných společenstev. Současný stav krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. (Soubor 3 mapek s legendami)
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Sanační aktivity s.p. DIAMO - stav v roce 2002
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Současný stav a perspektiva českého hornictví
    Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Současný stav a perspektivy české geomorfologie
    Současný stav a perspektivy geomorfologie
    Současný stav a perspektivy rozvoje technologií zpracování uranových rud založených na suchém drcení a mletí
    Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR
    Současný stav a problémy petrologického a geochemického výzkumu Hrubého Jeseníku
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise)
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších
    Současný stav fyzickogeografických výzkumů v Ústavu geoniky AV ČR
    Současný stav interpretace v metodě TO pro mělkou refrakční seizmiku
    Současný stav jakosti vody v řece Lužnici
    Současný stav kvartérní biostratigrafie
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR
    Současný stav mezinárodní normalizace uhelně petrologických metod
    Současný stav mineralogických lokalit v širším okolí Hořovic
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp.baden) v karpatské předhlubni
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    Současný stav názorů na vznik hydrotermálních rudních zón kolem granitů
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku
    Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti ordoviku Krušné hory u Hudlic
    Současný stav opuštěných důlních děl v okolí Staré Vožice.
    Současný stav paleontologicko-malakozoologického výzkumu na Kinberku u Mikulova
    Současný stav poznání opevnění osady kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách, okr. Znojmo
    Současný stav poznatků o horninovém prostředí ve vztahu k antropogenním zátěžím
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Současný stav problematiky stanovení hranice jury a křídy z hlediska klasické lokality Štramberk
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Současný stav procesů separace fází v praxi uranových úpraven ve světě
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Současný stav revíru El Cobre na Kubě
    Současný stav revíru Matahambre a Santa Lucia na Kubě
    Současný stav užité geofyziky v České republice
    Současný stav v restrukturalizaci uhelného hornictví
    Současný stav ve využití geofyzikálních metod ve zjišťování inhomogenit na hnědouhelných lomech
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Současný stav vyhledávacího průzkumu scheelitových rud
    Současný stav výskytu nerostů ve Chvaleticích
    Současný stav využití jaderných metod v rudném hornictví a jeho příbuzných oborech
    Současný stav využívání regionálního diagnostického polygonu v OKR
    Současný stav vývoje průmyslové klasifikace hnědých uhlí v zemích RVHP
    Současný stav výzkumů ložisek zlata u Suché Rudné
    Současný stav základního chronostratigrafického dělení
    Současný stav zásob bentonitu v ČSR a možnosti jeho využití
    Současný stav znalostí o seismické aktivní oblasti v západních Čechách
    Současný stav znalostí polyfázového krasovění hranického paleozoika (Present state of knowledge on the polyphase karstification of the Hranice Palaeozoic)
    Současný stav zpracování dat seismického polygonu Frenštát
    Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Stav a experimentální možnosti oddělení geotechniky
    Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Stav a perspektivy hlubinného seizmického výzkumu v ČSSR
    Stav a perspektivy využití stroncia ve světě a v ČSSR
    Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR
    Stav a program průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Stav architektonických památek a paleontologie
    Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS
    Stav dokumentace krasových jevů v podmínkách muzea Blansko
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Stav kontaminace půd v ČR
    Stav lesních půd klečového pásma Krkonoš
    Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu"
    Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000"
    Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí"
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy
    Stav ptactva České republiky 2009
    Stav realizace a prognózy velmi hlubokého vrtání na ropu a zemní plyn na území SSR
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Stav řešní programu ISPROFIN v ČGS a zhodnocení sesuvů souvisejících s povodněnmi v březnu a dubnu 2006
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Stav, výsledky a koncepcia regionálnych geochemických vyhľadávacích prác v Západných Karpatoch
    Stav výzkumu geomorfologických výzkumů v okolí Prášilského jezera
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 1. část
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Súčasný stav a problémy evidencie jaskýň na Slovensku
    Súčasný stav a prognózy využitia barytu v Spišsko-gemerském rudohorí
    Súčasný stav a vývojové tendencie baníctva v Rakúsku
    Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
    Súčasný stav ochrany nerastného bohatstva SSR
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Súčasný stav poznania krasu Belianskej doliny vo Veľkej Fatre
    Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
    Súčasný stav rudnej surovinovej základne v ČSSR a jej perspektíva
    Súčasný stav výskumu jaskýň Červených vrchov
    Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky
    Svahové modely vodnej erózie pody, súčasný stav a perspektívy
    Šternberkovo dílo Flora der Vorwelt, jeho význam a stav dokladové sbírky
    Úvodní důlní díla v SHR - současný stav
    Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče
    Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů)
    Vývoj a současný stav geofyzikálních metod v prognóze důlních otřesů
    Vývoj a stav fyzickogeografického členění evropských států
    Zdravotní stav chrupu populace knovízské kultury.
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu