Record details

Title keyword
    Stavbě
Monograph
    Národní přírodní rezervace Labský kaňon (studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezeckou činností
    Tiské stěny (Studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezectvím)
    Vyjádření České geologické služby ke stavbě "Prodloužení manipulačního přístřešku HS UMFORMTECHNIK Chomutov" na p.p.č. 4453/8, 4453/9, 4453/10 a 4453/6 v k.ú. Chomutov
Article
    Další poznatky o hlubinné stavbě autonomního bloku
    Detailní geofyzikální průzkum v komplikované geologické stavbě oblasti pod Jezerkou
    Fosfát a pelokarbonát z pelitů podslezské jednotky na stavbě silnice R48 u Frýdku-Místku, Česká republika
    Geochemická a vulkanologická dokumentace dočasných odkryvů ordovických vulkanitů při stavbě metra v Praze-Vokovicích
    Geologické poznatky o stavbě mesozoika v úseku jih jihovýchodních svahů Českého masívu
    Geologické výsledky dokumentace zářezů na stavbě silnice R48 mezi Rychalticemi a Frýdkem-Místkem
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Hypotetické představy o stavbě moldanubika a bohemika
    K tektonické stavbě karbonu plzeňské pánve
    K tektonické stavbě paleozoika na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Ložiska palív - vzťah k hlbinej stavbe panónskej panvy a karpatského oblúka
    Mezinárodní sympozium o zemském tepelném toku a stavbě litosféry. Liblice 31.5. - 3.6. 1982
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov
    Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy
    Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie
    Nové poznatky o geologické stavbě a litologii moldanubika Šumavy v úseku Borová Lada-Prášily-Kašperské Hory (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masívu
    Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielského bloku Tríbeča
    Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček
    Nové poznatky o stavbě autochtonního paleogénu na JV svazích Českého masívu
    Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
    Nové poznatky v geologickej stavbe handlovského a nováckeho ložiska
    Nové typy kotevní výztuže při stavbě tunelů
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Odraz procesů vzniku ultrapotasických hornin Českého masívu ve vnitřní stavbě a složení vyrostlic K-živce (jihlavský pluton)
    Poznámky k hluboké geologické stavbě Vogtlandu z hlediska šíření seismických vln
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Poznámky k stavbe kryštalinika v okolí Skalky (Nízke Tatry)
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Regionální magnetické anomálie a jejich zdroje v hlubší stavbě Moravy a Slezska
    Seismotektonická situace Československa ve vztahu ke geologické stavbě střední a východní Evropy
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
    Technologický předvrt ražby úklonného podzemního díla na stavbě hydroelektrárny "Messochora" v Řecku
    Teoretické zdůvodnění plynokapalných projevů vzniklých při stavbě dolu Slaný
    Vznik kruhových struktur a jiných geomentrických tvarů v blokové stavbě