Record details

Title keyword
    Staveb
Monograph
    9. konference WTA CZ (Ostrava 2007), Sanace a rekonstrukce staveb 2007
    19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991
    30. konference Zakládání staveb
    30. konference Zakládání staveb, Brno 2002
    31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb - Foundations - Grundbau, Brno 2003 - sborník příspěvků
    34. konference Zakládání staveb
    35th Conf. Zakládání Staveb
    Odborné posouzení těžitelných zásob štěrkop.sur.na lož. Nedakonice-Polešovice, Napajedla a Plešovec navržených pro těžbu ve vztahu k předpokl. spotřebě nerost. surovin v souvislosti s realizací dopravních staveb (D1,R55,R49) na území Zlínského kraje
    Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí
    Sanace a rekonstrukce staveb 2013. Sanace dřeva
    Sborník příspěvků 27. konference Zakládání staveb
    Sborník příspěvků 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003
    Současná problematika zakládání bytových a občanských staveb
    Současné problematika zakládání bytových a občenských staveb
    Stabilní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stresových polích zón gravitačního rozvolnění
    Zakládání Staveb
    Zakládání staveb - Foundations - Grundbau 2007
    Zakládání staveb. 32. konference se zahraniční účastí. Sborník příspěvků
    Zakládání staveb 36, 2008
    Zakládání staveb 2007
    Zakládání staveb Brno 2007
    Zakládání staveb Brno 2008
Article
    Fosilní sesuvy v neogenních mořských jílech na severu brněnské aglomerace - podceněný aspekt pro založení obytných staveb
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci
    K příčinám poruch staveb v centru města Kladna
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Konfrontace výpočtových metod sedání staveb se skutečností
    Koroze kamenných staveb
    Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu
    Možnosti technické kontroly anomálních projevů horninového masivu v oblasti podzemních staveb
    Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu
    Petrografická povaha stavebních kamenů některých církevních románských staveb na Benešovsku
    Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Problémy stanovení sedání staveb
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Příklady deformací svahů a staveb při změnách hladiny podzemní vody
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Sedání staveb naměřené a vypočtené
    Sedání základů plošně zakládaných staveb
    Sjednocení metod výpočtu sedání staveb
    Stabilita příhradové obloukové výztuže stříkaného betonu tunelových staveb
    Stabilita příhradové výztuže do stříkaného betonu tunelových staveb
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopických rozborů malt a omítek
    Technologie sumerských staveb
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Určení a význam technologicých skupin pro ražení podzemních liniových staveb ve sklaních a poloskalních horninách
    Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Výběr stavenišť jaderně energetických staveb z hlediska geologických a inženýrsko-geologických průzkumů
    Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna"
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací
    Výzkum, vývoj a projektování podzemních staveb v zastavěném území
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných lomů v severočeské pánvi
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území