Record details

Title keyword
    Stavebních
Monograph
    Expertíza - výběr stavebních materiálů přírodního původu vhodných k regulaci ozáření z přírodních zdrojů v ČR
    Mikrogravimetrický průzkum podloží stavebních parcel v Praze 9
    Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
    SPL VZ-SK Vzorkování stavebních konstrukcí
    Stanovení obsahu azbestových vláken ve vybraných stavebních materiálech
    Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí injektážemi a kotvením. Sborník příspěvků 4. mezinárodního semináře
    Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006. Sborník příspěvků 11. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008. Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních prací 2005
Article
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů, Barrandianský diabas - příklad významného stavebního kamene
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
    Měření propustnosti přírodních stavebních materiálů
    Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí
    Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Optická fluorescenční mikroskopie pro laboratorní studium stavby geomateriálů a stavebních hmot
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Petrografická povaha stavebních kamenů některých církevních románských staveb na Benešovsku
    Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí
    Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav)
    Soupisy československých lomů a stavebních hmot
    Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
    Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
    Stupeň zranitelnosti stavebních objektů pro oblast Stonavy
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství
    Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů
    Vývoj vymezování jakosti a kvality stavebních výrobků
    Vztah mezi některými fyzikálními vlastnostmi stavebních a sochařských kamenů
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů v průběhu roku
    Zpracování obrazu - efektivní nástroj pro strukturně-texturní analýzu geomateriálů a stavebních hmot
    Zpracování stavebních odpadů
    Zvětrávání stavebních a sochařských kamenů působením mikroorganismů a lišejníků