Record details

Title keyword
    Stratigrafia
Monograph
    VIII Konferencja Stratigrafia Plejstocenu Polski
    XI konferencja Stratigrafia plejstocenu Polski. Zlodowacenia i interglacjaly wschodniej Polski. Problemy plejstocenu Wysoczyzny Bialostockiej
Article
    Amonity a stratigrafia bázy czorsztýnskych vápencov v bradlovom pásme na Slovensku a v ukrajinských Karpatoch
    Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Geológia a stratigrafia južnej a centrálnej časti Levočských vrchov
    Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredne Považie)
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Stratigrafia a faciálne vzťahy triasových vápencov silického príkrovu v Drienčanskom krase
    Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    Stratigrafia a typológia fosílnych pôd mladédo mpleistocénu v sprašovych pokryvoch na Podunajskej nížine
    Stratigrafia a typológia vrchného triasu vo vonkajších jednotkách západných Karpát (rekonštrucia z redepozitov lokalizovaných na priestor sliezskej kordiléry)
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (Viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
Serial
    Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia