Record details

Title keyword
    Stratigrafii
Monograph
    Chondrichthyes (Paryby) České křídové pánve a jejich využití v peleoekologii a stratigrafii
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu
    Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev
Article
    2. symposium o jurské stratigrafii 15.-18. září 1987 v Lisabonu
    Co nového v práci Subkomise pro stratigrafii karbonu při IUGS?
    Co řešila Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v Pekingu 1987?
    Činnost Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v období červen 1991-květen 1992
    Doplnky k stratigrafii karbonátových brekcií typu Kržĺa v Malých Karpatoch
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu
    K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus
    K novým poznatkům o triasové stratigrafii: hranice mezi anisem a ladinem
    K novým poznatkům o triasové stratigrafii: hranice mezi anisem a ladinem
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
    Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev
    Ke stratigrafii dvou významných kvartérních lokalit od Dobrkovic u Českého Krumlova
    Ke stratigrafii jeskyně Švédův stůl v Moravském krasu
    Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline)
    Mezinárodní konference subkomise pro stratigrafii devonu (Barrandien - Moravský kras 1986)
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně
    Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier)
    Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu)
    Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)
    Poznámky k výskytu a stratigrafii komplexu slínovců v křídě na Žatecku
    Poznámky ke stratigrafii a paleogeografii eggenburgu v jižní části karpatské předhlubně na Moravě
    Poznámky ke stratigrafii severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu
    Pracovní setkání ve Freibergu věnované stratigrafii a životnímu prostředí organizmů v mladších prvohorách
    Prínos nových poznatkov slovenskej archeológie ku stratigrafii Pleistocénu a starého Holocénu
    Príspevok k stratigrafii šiprúnskej sekvencie Veľkej Fatry v oblasti medzi Ľubochnianskou a Kantorskou dolinou
    Príspevok k stratigrafii triasu Stratenskej hornatiny
    Príspevok ku stratigrafii strednotriasových karbonátov hronika (chočský príkrov Horehronia, západné Karpaty)
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina)
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
    Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Skála Sokol u Vlastiboře : příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika (03-41 Semily)
    Současné trendy ve stratigrafii karbonu
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp.baden) v karpatské předhlubni
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    Stručná historie a práce Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) při IUGS
    Súčasné trendy v stratigrafii vrchnokriedových stupňov a ich aplikácia na Západné Karpaty
    Súčesné trendy v stratigrafii spodnokriedových útvarov a ich aplikácia na Západné Karpaty
    Sympozium o triasové stratigrafii
    VIII. Kongres regionálního výboru pro stratigrafii mediteránního neogénu (RCMNS)
    Využití statistiky nordických souvků pro stratigrafii ledovcových sedimentů severních Čech
    Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii
    Význam některých méně známých fosiliferních lokalit pro stratigrafii jineckého souvrství v českém středním kambriu
    Význam půd pro stratigrafii kvartéru
    Význam rodu Cytheridea Bosquet.1852 (Ostracoda) pro stratigrafii miocénu vídeňské pánve
    X. mezinárodní kongres o stratigrafii a geologii karbonu
    XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999