Record details

Title keyword
    Strukturní
Monograph
    Aplikace metody AMS při strukturní analýze granitoidů; Záznam strukturního vývoje Budislavského plutonu (Poličské krystalinikum); Bakalářská práce PřFUK
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum)
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
    Kritická rešerše geologie, strukturní geologie a petrografie z oblasti Vojenského újezdu Boletice
    Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
    Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
    Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
    Syntetická mapa celkové strukturní interpretace lineamentů s přiřazeným geologickým významem
Article
    Fázové strukturní přechody vybraných přírodních zeolitů
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Geologický a strukturní vývoj hornoslezské pánve
    Hlavní strukturní rysy chebské terciérní oblasti
    Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Morfometrické a strukturní parametry reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Některé strukturní a geologicko-petrografické faktory při vyhledávacím průzkumu cihlářských surovin
    Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
    Petrografický a strukturní výzkum v okolí Borových Lad
    Petrologické a strukturní doklady pozdně variského charakteru kontaktu Moldanubika s Barrandienem v oblasti Klatov a Domažlic
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    Petrologie a strukturní argumenty pro pozdně orogenní extenzi v oblasti Hlinska
    Projevy tzv. strukturní kontroly v reliéfu brněnského okolí
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : II. metatorbernit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : III. saléeit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd, IV. metaautunit
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda)
    Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
    Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
    Strukturní analýza a deformační styly paleozoika východní části pražské pánve
    Strukturní analýza barrandienského proterozoika stříbrsko-plaského pruhu (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Strukturní charakterizace cementového kompozitu vyztuženého PET vlákny
    Strukturní geologie a geotektonika
    Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy)
    Strukturní, metamorfní a reologický vývoj staroměstského pásma během kolize lugika a silezika
    Strukturní ovlivnění údolí střední Svratky
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice
    Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Strukturní pozice příbramského uranového ložiska v geologii příbramska
    Strukturní pozorování v Jeseníkách
    Strukturní predispozice směrů toku Rokytné
    Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Strukturní směry ssv-jjz v zábřežském krystaliniku a mírovském "kulmu"
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Strukturní stavba krystalinika v okolí Mariánských Lázní a Teplé (11-41 Mariánské Lázně)
    Strukturní stavba melechovského masivu
    Strukturní stavba polické a svatoňovicko-hronovské pánve
    Strukturní studie hnědého uhlí SHP rentgenovou difraktometrií
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika