Record details

Title keyword
    Studiu
Monograph
    Aplikace environmentálně magnetických metod při studiu sedimentárních výplní v Ochozské jeskyni (Moravský kras) : Etapová zpráva za rok 2006
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
    Předběžná zpráva o studiu sesuvů aktivovaných během extrémní činnosti v červenci 1997 na okrese Vsetín - I. etapa
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe
Article
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    GEOMON Polomka - nový přístup ke studiu změn atmosférické depozice
    Karotáž při studiu hydraulických parametrů aquiferů
    Magnetismus hornin a jeho aplikace při studiu znečištění životního prostředí
    Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)
    Nové metody ve výuce a studiu geologie
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů
    Problematika použití izotopové geochemie ve studiu petrogeneze přeměněných bazických hornin brněnského masivu
    Předběžná zpráva o studiu diatom Černého jezera na Šumavě (21-44 Železná Ruda)
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Příklady použití 18O při studiu malých povodí a drenáží
    Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny
    Příspěvek ke studiu křemičitých hornin z jesenických plymetalických ložisek
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Příspěvek ke studiu odtokových poměrů v povodí Lužické Nisy v Ještědském hřbetu
    Sedimentologický příspěvek ke studiu račických a lulečských slepenců (24-41, Vyškov)
    Seismické profilování ve střední Evropě a jeho přínos ke studiu litosféry
    Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití infračervené spektroskopie při studiu půdní vody
    Využití katodoluminiscence při studiu mineralogických vzorků
    Využití sdruženého modelování při studiu stability svahů
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve