Record details

Title keyword
    Stupeň
Monograph
    Roční etapová zpráva za rok 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04 - Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin
    Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
Article
    Dobrotivské souvrství (ordovik, stupeň dobrotiv) na Wilsonově nádraží v Praze (Česká republika)
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag)
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag). [Facies and stratigraphy of the Koneprusy limestones (Koneprusy, Certovy schody Quarry, lower Devonian, Pragian stage)]
    Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli
    Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika
    Nová fauna z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon, stupeň prag) z Prahy-Konvářky
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika)
    Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin
    Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně
    Spodnodevonští stromatoporoidi z Koněprus (stupeň prag) (12-41 Beroun)
    Spodnodevonští stromatoporoidi z Koněprus (stupeň prag)
    Stupeň analytickej preskúmanosti základných horninových typov kryštalinika západných Karpát
    Stupeň kontaminace sedimentů ve vodních nádržích a jeho vliv na kvalitu vody v nich
    Stupeň napěnění injektážních polyuretanových pryskyřic a jeho vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti
    Stupeň redukce a vlastnosti černých uhlí
    Stupeň zranitelnosti stavebních objektů pro oblast Stonavy
    Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace
    Určování rozsahu izomorfního zastupování ve struktuře světlých draselných slíd rtg-difrakcí s ohledem na stupeň metamorfózy
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)
    Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan (12-33 Plzeň)