Record details

Title keyword
    Stupněm
Article
    Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace
    Makrozoobentos dlouhodobě sledovaných toků s různým stupněm ovlivnění atmosférickou acidifikací
    Příspěvek k otázce vztahu mezi stupněm tropie vnitřní stavby horniny a akcesorickými minerály
    Sledování vztahu mezi pevností pískovců v prostém tlaku a stupněm jejich diageneze v ostravsko-karvinském revíru
    Souvislost mezi hloubkou uložení, stupněm diageneze, petrologickými a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi psamitických sedimentů Ostravsko-karvinského černouhelného revíru
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí