Record details

Title keyword
    Sudetów
Monograph
    Geomorfologia Sudetów. Stan badaň I perspektywy. I. Polsko-Czeskie Sudeckie Seminarium Geomorfologiczne, Sokolowko, 16.-17.10.2008
    Geomorfologia Sudetów, Stan badań i perspektywy. I.Polsko-Czeskie Sudeckie Seminarium Geomorfologiczne
Article
    Glacjalna i peryglacjalna Przeszlość Sudetów
    Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
    Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów
    Postęp wiedzy o geologii krystaliniku Sudetów w łatach 1990-2003
    Pozycja geologiczna bloku Sowiogórskiego i jego wpływ na paleogeografię paleozoiku Sudetów środkowych
    Próba interpretacji wcesnych etapów tektogenezy Sudetów w nawiaząniu do teorii diapiryzmu wgłębnego oraz koncepcji głębokich rozłamóv
    Rola wielkoskalowych przemieszczen przesuwczych w uksztaltowaniu waryscyjskej struktury Sudetów
    Spory o podzial geologiczny Sudetów
    Warstwy z Jeglowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strelinskich, blok przedsudecki)
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - odpowiedź
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - polemika
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich
    Znaczenie glebokiego wietrzenia w morfogenezie Sudetów
    Znaczenie karbonu dolniego Gór Kaszawskich dla budowy i rozwoju Sudetów zachodnich
    Znaczenie rzezby inicjalnej w rekonstrukcjach neotektonicznych na wybranych przykladach z Sudetów