Record details

Title keyword
    Sulfidov
Article
    Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti
    Elektrické vlastnosti sulfidov a ich význam v oblasti vyhladávania a spracovania rúd neželezných kovov
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová