Record details

Title keyword
    Surovinové
Monograph
    Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání
    Aktualizace regionání surovinové politiky Libereckého kraje
    Analýza stavu využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin v regionech ČR - závěrečná zpráva plnění úkolu č. 4 Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
    Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
    Expertní stanovisko ČGS k interpelaci poslance JUDr. V. Bárty se smyslu státní surovinové politiky a k údajům o jakosti těženého uhlí a objemu zásob na ložisku Tušimice-Libouš
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
    Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu
    Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu
    Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov
    Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997
    Odborné zpracování přehledného geologicko-ložiskového zhodnocení specifické oblasti ST 2 dle závěrů VÚC - ZÚR Olomouckého kraje z hlediska surovinové politiky a kvalitativně kvantitativního vývoje ložisek štěrkopísků
    Opuštěné těžebny v Libereckém kraji a jejich edukativní hodnota a potenciál pro geoturistické účely a pro zachování zvýšené geodiverzity krajiny, v rámci plnění schválených úkolů Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje , Krajský úřad Libereckého kraje
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Posouzení vlivu koncepce Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění
    Posuzování vlivu koncepce "Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje" na životní prostředí a veřejné zdraví dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
    Připomínky k dopracované verzi Surovinové politiky České republiky, včetně k vypořádání připomínek vznesených Českou geologickou službou dne 31.10. 2011
    Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009
    Stanovisko ČGS ve věci poskytnutí kompletních informací a surovinových údajů z Krajské surovinové politiky Moravskoslezského kraje těžební organizaci Břidlice Morava , a.s., resp. ostatním těžebním organizacím
    Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012)
    Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
    Zpracovávání a příprava veškerých aktuálních, grafických surovinových podkladů opírajících se o aktualizovanou verzi Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje pro tvorbu nového ÚP VÚC Olomouckého kraje
Article
    Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry
    Možnosti intenzivnějšího využívání domácí surovinové základny
    Některé údaje k surovinové bilanci České republiky v letech 1980-1990
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
    Perspektivy rozvoje surovinové báze wolframu
    Problematika surovinové základny cementárny a vápenky Prachovice
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Připravenost surovinové základny GŘ Ceva
    Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky
    Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR
    Surovinové zdroje a provenience románských terakotových dlaždic
    Surovinové zdroje Jihoafrické republiky
    Surovinové zdroje kryštalinika a jeho obaluv západných Karpatoch
    Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Vliv útlumu dotované báňské výroby na efektivní využívání surovinové základny v s.p. Rudné doly Příbram
    Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
    Výsledky geologického průzkumu a využívání nerostné surovinové základny České republiky v letech 1986-1990
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Využití světové a čs. surovinové základny barytu
    Životní styl a surovinové zdroje
Serial
    Surovinové zdroje České republiky : nerostné suroviny