Record details

Title keyword
    Svahů
Monograph
    Geodynamický vývoj údolí Losenice na okrajovém svahu Šumavy
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Mala Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Malá Bystřice v okrese Vsetín: závěrečná zpráva
    Hodnocení výsledků kontrolního sledování bočních svahů lomu Čs. armády v období 1983 - 1996
    Mapa morfologie skalních výchozů a zásahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Mapa náchylnosti území k porusění stability svahů 25-22-14
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-09
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-10
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-14
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-15
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-13
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-18
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-19
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-20
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-24
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-25
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-24-04
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-24-05
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-02
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-03
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-04
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-07
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-08
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-09
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-12
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-13
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-14
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 25-22-15
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-05 Velké Karlovice
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-09 Velké Karlovice
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-18 Francova Lhota
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-22 Francova Lhota
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-23 Francova Lhota
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-11 Bystřice
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-16 Milíkov
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-21 Dolní Lomná
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 26-13-01
    Mapa výsledků tvrdoměrných měření v severním svahu Jizerských hor
    Stabilita svahů vodních nádrží Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané - rekognoskace
    Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
    VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
    Zaměření a posouzení sesuvů v lokalitě Lysá hora v Uherském Brodě. Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů
    Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Article
    Analýza stability svahu pomocí random finite element method
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Bezpečnostní kritéria kontrolního sledování skalních svahů
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    Chyby v hodnocení stability skalních svahů pomocí stereografických sítí
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu Travného (1 203 m) (Moravskoslezské Beskydy)
    Dlouhodobá stabilita svahu se zatopenou patou
    Dvacet let sledování stability rizikových svahů Krušných hor přesnými náklonoměry
    Experimentalní a numerické modelování podmáčených svahů
    Expozice sesuvných svahů
    Fauna pavouků (Araneae) jižního svahu Sněžky (Krkonoše)
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geológia severného svahu šahanskej antiformy
    Geologické poznatky o stavbě mesozoika v úseku jih jihovýchodních svahů Českého masívu
    Geomorfologické rysy západního okrajového svahu vyvýšeniny Bohutického lesa u Miroslavi (jižní Morava)
    Geotechnický monitoring při sanaci nestabilního svahu
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně, okres Děčín
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    Hydrogeologie a odvodňování VČSA v dosahu svahů Krušných hor
    Inžinierskogeologické pomery porušeného svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    K vývoji svahů průlomového údolí Zdobnice v rybenské antiklinále
    Kalpionelidy z jury a křídy jihovýchodních svahů Českého masívu
    Kontrolní sledování svahů při lomové těžbě surovin v Kanadě
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Kvantitativní analýza morfologie svahů-srovnání rozdělení četností sklonů svahů tří povodí Jižní Moravy
    Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
    Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Mikroseismické monitorování skalních svahů v norských fjordech
    Morfotektonické charakteristiky sv. okrajového svahu Rychlebských hor v zóně okrajového sudetského zlomu
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravskoslezských Beskyd
    Nebezpečí ztekucení svahů odkališť
    Některé aspekty řešení stability skrývkových svahů
    Nepříznivé vlivy lidské činnosti na stabilitu přirozených svahů
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Optimalizace kontrolního sledování skalních svahů pro prognózování katastrofických pohybů
    Optimalizace svahů
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava) : 25-31 Kroměříž
    Početně-grafický způsob řešení stability svahů za mezního stavu napětí
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy
    Posouzení možnosti planárního sesutí skalního svahu
    Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk
    Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Prevence nebezpečného porušení vysokých svahů
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Progresivní porušování nadložního masívu v bočním svahu lomu a při výchozu uhelné sloje
    Příklady deformací svahů a staveb při změnách hladiny podzemní vody
    Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších
    Přírodní poměry na jižním svahu Zlatého Koně během holocénu
    Přirozené kaverny v pískovcích jižních svahů Děčínský Sněžník
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Příspěvek ke geochemii hélia v zemních plynech jv. svahů Českého masívu
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Rugosní koráli paleozoika svahů Českého masívu v oblasti "Jih"
    Řešení stability nízkých skalních svahů : metodický postup, výpočetní program a praktický příklad použití
    Řešení stability skalních svahů
    Řešení stability svahu Jánského vrchu
    Řešení stability vysokých svahů
    Sanace svahů bývalých uhelných lomů
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Seizmický průzkum v jižní části svahů Českého masívu a Vídeňské pánve
    Sesuv svahu na místní komunikaci Loukov - Rybnice
    Sesuvy - destrukce nebo tvorba krajiny? : informace o průběhu podprogramu ISPROFIN: Řešení nestabilit svahů v ČR
    Skalní pohyby ve svahu Ledových Slují
    Stabilita svahu na povrchových hnědouhelných dolech a kategorizace nadloží uhelné sloje
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
    Stavba svahů ve středním povodí Losenice
    Stochastický výpočet stability skalního svahu
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Tektonika svahů s rozsáhlými kernými sesuvy
    Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vliv terasování svahů na fyzikální vlastnosti skořicových půd v Kirgizii
    Vplyv výronupodzemnej vody na stabilitu svahu koryta toku
    Vybrané otázky stability svahů a podzemních děl
    Vybrané případy ohrožení železničních tratí nestabilitou svahů v Českém masívu
    Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže
    Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu
    Výsledky kontrolných meraní na sanovanom svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Využití empirických přístupů k hodnocení stability vysokých zlomových svahů v krystaliniku
    Využití fotogrammetrické metody Rolleimetric pro geotechnické hodnocení skalních svahů
    Využití sdruženého modelování při studiu stability svahů
    Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor
    Vývoj jižního údolního svahu Litavy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
    Vývoj krušnohorských svahů a svahové pohyby
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše
    Zkušenosti s řešením stability svahů v kanadských lomech