Record details

Title keyword
    Svrchního
Monograph
    Kordaity svrchního karbonu a permu Českého masívu (Studium epidermálních struktur)
Article
    Adsorpční vlastnosti metasilicitů českého svrchního proterozoika
    Biostratigrafický a paleoekologický výzkum foraminifer ze svrchního turonu a coniaku v okolí Děčína
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
    Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
    Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice (02-34 Bílina)
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část III. - Sedimentární textury ve vrstvách svrchního cenomanu u Korycan (česká křídová pánev)
    Historie zalednění ostrova James Ross během svrchního kenozoika
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
    Izotopy síry v sulfidech z hornin českého svrchního proterozoika
    K biostratigrafii svrchního eocénu (vápnitý nanoplankton) vsetínských vrstev zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika
    Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika
    Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Nález mořského svrchního albu Českého masívu na jižní Moravě
    Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem)
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    New data on Telychian (Upper Llandovery, Silurian) graptolites from Spain./Nové poznatky o graptolitech svrchního llandovery (silur) Španělska
    Nová data o mořských hvězdicích (Echinodermata) svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve
    Nové poznatky o rybí fauně svrchního devonu na Moravě (24-41 Vyškov)
    Nové výzkumy Osteichthyes ze svrchního turonu české křídové pánve
    Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku (12-34 Hořovice)
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
    Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika
    Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
    Radioaktivita tmavých jílovců středního a svrchního visé Nízkého Jeseníku
    Rybí fauna svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (24-41, Vyškov)
    Stratigrafie svrchního miocénu a pliocénu Hornomoravského úvalu
    Strukturně geologické schéma tepelsko-barrandienského svrchního proterozoika
    Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika
    Vliv disperze organických sloučenin hornin svrchnoproterozoického stáří barrandienského svrchního proterozoika na proces grafitizace
    Zpráva o výzkumu hadic (Ophiuroidea, Echinodermata) ze svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve (12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)