Record details

Title keyword
    Těžbou
Monograph
    Industriální krajina a její přirozená obnova : právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou
    Roční etapová zpráva za rok 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04 - Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin
    Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, MŽP ČR Praha, 2004
    Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
    Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
Article
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
    Biomonitoring krajiny ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud v okolí rožné na českomoravské vrchovině
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Ekologický dohled nad těžbou
    Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geofyzikální měření k zjištění velikosti prostoru zastiženého starou důlní těžbou v oblasti Čelina-Psí hory
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
    Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme! : Ad: Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud (Diskuse)
    Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin
    Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Souhrn důležitějších novějších podkladů týkajících se řešení ekologických problémů a rizik, způsobených těžbou pyritu a jeho průmyslovým zpracováním v Lukavici na Chrudimsku
    Typologie povrchových tvarů vzniklých těžbou rud a jejich časové zařazení
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Vliv důlní seizmicity na povrchové objekty v oblastech s hlubinnou těžbou
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Záchranný výzkum krajinné dominanty Tachovský vrch, destruované těžbou kamene - 2.etapa