Record details

Title keyword
    Těžbu
Monograph
    Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání
    Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701)
    Odborné posouzení těžitelných zásob štěrkop.sur.na lož. Nedakonice-Polešovice, Napajedla a Plešovec navržených pro těžbu ve vztahu k předpokl. spotřebě nerost. surovin v souvislosti s realizací dopravních staveb (D1,R55,R49) na území Zlínského kraje
    Oprava Karlova mostu. Průzkum pro těžbu vhodného kamene na lokalitách Kamenná Hora, Lipí, Skelná Huť. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009
Article
    Dotternhausenská cementárna : Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek
    Dotternhausenská cementárna. Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek
    Hory jsou plné india, ale na těžbu to není. Zatím
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Perspektivy flyšových sedimentů slezské jednotky pro těžbu ložisek kamene
    Perspektivy využití fluviálních sedimentů řeky Bečvy pro těžbu ložisek štěrkopísků
    Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
    Problematika projektování a provádění čerpacích pokusů a těžebního vystrojování sond připravených pro těžbu kyselých plynů v naftovém průmyslu ČSSR
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Vliv erozí a klasických žil ve slojích na těžbu
    Vliv stylolitizace na vznik a těžbu ložisek ropy a plynu v karbonátových kolektorech
    Vrty pro těžbu hořlavých plynů z uhelných ložisek
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin