Record details

Title keyword
    Těžební
Monograph
    Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
    Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje
    REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva
    Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje
    Stanovisko ČGS ve věci poskytnutí kompletních informací a surovinových údajů z Krajské surovinové politiky Moravskoslezského kraje těžební organizaci Břidlice Morava , a.s., resp. ostatním těžebním organizacím
    Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil
Article
    Bilance metanu v geologické a těžební historii české části hornoslezské pánve
    Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistiku (strukturu města Ostravy)
    Geologický průzkum a těžební činnost v Mosambiku
    Hydrogeologie ložisek Strážského bloku a její vztah k těžební činnosti
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Některé problémy související s možnostmi využívání důlních a ostatních podzemních prostor, vzniklých zejména hornickou těžební činností
    O geologické a těžební činnosti čs. organizací v zahraničí
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    Problematika muzejní práce v těžební oblasti SHR
    Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Technologické vize pro těžební průmysl na prahu 21. století
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Těžební otvírka ložiska Tengiz v Kazachstánu
    Třicet let těžební činnosti K.P. Uranové doly Dolní Rožínka
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Vliv lidského faktoru na ekonomiku těžební společnosti
    Vytěžitelné zásoby a těžební ztráty
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření
    Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice
    Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných
    Zdůvodnění vysoké těžební kapacity projektovaných sond na připravovaném PZP Uhřice
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech