Record details

Title keyword
    Tatier
Article
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Distribúcia Bi v sulfidoch hydrotermálnej mineralizácie Nízkych Tatier
    Distribúcia zlata na južných svahoch v západnej časti Nízkých Tatier a jeho vzťah k primárnym výskytom
    Genetické postavenie výskytov polymetalických rúd stratiformného typu na juhovýchodnom úpätí Nízkých Tatier
    Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier
    Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry
    Geológia sz. časti Nízkých Tatier a priľahlej časti Veľkej Fatry
    Hydrogeológia Belanských Tatier a severných svahov Vysokých Tatier
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    K charakteristike vplyvu banských vôd kryštalinika Nízkych Tatier na kvalitu prírodných vôd
    Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier
    Metamorfity Nízkých Tatier a ich vzťahu ku granitoidom
    Náčrt geologickej stavby a metalogenézy Nízkych Tatier a Štiavnických vrchov
    Niekoľko geologických a hydrogeologických poznatkov o mezozoiku v predpolí Vysokých Tatier
    Niektoré aspekty pleistocénneho zalednenia kráľovohoľských Tatier
    Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier)
    O vzťahu granitoidných hornín tatridnej časti Nízkych Tatier k zrudneniu
    Overenie metódy hydrogeochemickej rudnej prospekcie v kryštaliniku Nízkých Tatier
    Petrochemické znaky granitoidných hornin kôrového pôvodu ďumbierskej zóny Nízkých Tatier
    Podzemné vody karbonátov mezozoika severozápadných svahov Západných Tatier
    Porovnanie geologickej stavby kryštalinika Vysokých Tatier a Strážovských vrchov
    Použitie geofyzikálných metód pri prieskume Sb-ložísk v kryštaliniku Nízkych Tatier
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
    Režim prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nízkych Tatier
    Scheelitové zrudnenie južných svahov Nízkych Tatier
    Speleologický výskum krasových javov obalovej jednotky severnej strany Vysokých Tatier
    Staropaleozoické metasedimenty na južných svahoch Nízkých Tatier v oblasti Jasenia
    Súčasné exogénne reliéfotvorné procesy ďumbierských Tatier
    Štruktúry a metamorfný vývoj kryštalinika východnej časti Nízkých Tatier
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení