Record details

Title keyword
    Těžbě
Monograph
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
    Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
    Geofyzikální měření na úkolu "Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi". Závěrečná zpráva
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském rudním revíru
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornoměstském rudním revíru
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce S. Sanace a rekultivace po těžbě
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Finální zpráva za projekt 2003 - 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Konečná zpráva za rok 2005
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358
    Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi
Article
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Archeologická rekultivace po těžbě hnědého uhlí
    Biologická přístupnost kovů v půdách kontaminovaných při těžbě a zpracování olověných a zinkových rud v Kabwe (Zambie)
    Co předcházelo těžbě uranu
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Doklady pravěkého, středověkého a časně novověkého osídlení objevené při těžbě písku v Lysé nad Labem-Litoli
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Indukovaná seizmicita při povrchové těžbě hnědého uhlí
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky)
    K těžbě zlata v okolí štěchovické přehrady jižně od Prahy
    K těžbě železa na Krkaňce a Kaňku
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Kontrolní sledování svahů při lomové těžbě surovin v Kanadě
    Krátká informace o těžbě některých surovin na řeckých vulkanických ostrovech
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna
    Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Několik poznámek k těžbě rud na Podblanicku
    Některá specifika asanačně rekultivační problematiky antropogenních lokalit po těžbě rud
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    O možné těžbě zlata na Nedvědicku
    O povrchové těžbě uhlí ve Velké Británii
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ochrana archeologických památek po pravěké a středověké těžbě nerostných surovin v Čechách
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice)
    Památky po těžbě cínových rud v Rolavě a Přebuzi v Krušných horách
    Použití planetárních ekvidistančních poruchových systémů při vyhledávání, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin
    Povrchové pozůstatky po těžbě rud a jejich vyhodnocení
    Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
    Stopy po těžbě limonitu u mlýnů na českokamenicku
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Světová situace v těžbě "base metals" (Cu, Pb, Zn, Sn)
    Světová situace v těžbě wolframu
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Velká jezera ve zbytkových jamách po těžbě uhlí
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití mikroorganismů při těžbě a úpravě zlatonosných rud
    Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka