Record details

Title keyword
    Technické
Monograph
    Energie a globální oteplování. (Země v proměnách při opatřování energie), Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, Brno 2006
    Kontrolní den k Průběžné technické zprávě č.1
    Mezinárodní vědecká konference Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika.
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
    Sborník vědeckých prací VŠB - Technické university Ostrava, Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4 díl (Š-Ž, Slovníky, dodatky)
    Technické univerzity Ostrava, 49, řada hornicko-geologická, mimořádné číslo, 15-17. Ostrava. (Transactions of the VŠB – Technical University Ostrava, Mining and Geological Series, extraordinary issue, 49
    Účinky technické seismicity vyvolané vedením mělkého podzemního díla na zastavěné oblasti
Article
    AEGOS - Geoinformační systém pro Afriku - Informace o existující technické infrastruktuře
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Český granát a jeho technické využití
    Drahé kameny v technické praxi
    Drahé kameny v technické praxi
    Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Hlavní otvírková díla na Krušné Hoře v 18. a 19. století a jejich technické vybavení
    Hlavní technické problémy rozvoje závodu STANUM
    Kontaktní snímač posunutí pro teplotu do 400° C - technické řešení
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Možnosti technické kontroly anomálních projevů horninového masivu v oblasti podzemních staveb
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Podkrušnohorské technické muzeum
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
    Technické informace v podnikovém informačním systému
    Technické normy proti efektivnosti. K problematice norem přírodního kameniva
    Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Technické práce v rámci úkolu "Geologicko-ložiskové zhodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy" v letech 1982-1983
    Technické práce v rámci úkolu Zakrytá ložiska Jeseníků v letech 1981-1982
    Technické vybavení seismických stanic HRMC a ZLHC
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    Užitá geofyzika na Vysoké škole báňské - technické univerzitě Ostrava
    Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné
    Vplyv petrogenézy na technické vlastnosti ryolitov
    Využití standardizace neutronových metod karotáže k technické profylaxi měřicího systému
Serial
    Sborní vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Computer science and mathematics series
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Řada elektrotechnická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava), Řada stavební