Record details

Title keyword
    Tektoniky
Monograph
    Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
    Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
Article
    Doklady střednomiocenní násunové tektoniky v bělokarpatské jednotce flyšového pásma Západních Karpat
    Důkazy globální tektoniky na Venuši?
    Evropské hercynidy v teorii deskové tektoniky
    Geofyzikální projevy některých hlubinných zlomů a blokové tektoniky při jihozápadní periférii tepelsko-barrandienského bloku
    Geomorfologické projevy mladě kenozoické tektoniky v severozápadní části Milešovského středohoří
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    Konfrontacja zdjecia satelitarnego z mapą geplogiczną Karkonoszy i gór Izerskich; próba interpretacji tektoniky dysjunktywnej
    Metoda identifikace tektoniky na základě změn šířek údolního dna
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát
    Niektoré problémy metamorfózy a tektoniky v juhozápadnej časti kohútského pásma
    Oceanizácia kontinentálnej kory v kontexte teórie tektoniky litosferických platní
    Odraz mladej tektoniky v reliéfe južného výbežku Nitrianskej pahorkatiny
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody
    Povaha ložiska sulfidických rud Cu-Mo u Videl z hlediska metalogeneze v pojetí tektoniky litosférických desek
    Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Projevy mladokvarterní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu
    Projevy tektoniky miocén-recent v Chebské pánvi
    Prvky globálnej tektoniky v geofyzikálnych poliach ČSSR
    Příklady projevů křehké tektoniky v permokarbonu boskovické brázdy
    Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích
    Rozpor tektoniky a sedimentologie v překocených vrstvách (příklad z kulmu)
    Seismická detekce sv. tektoniky ve východní části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Seismická detekce tektoniky ve v. části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Slabá místa deskové tektoniky
    Studium tektonických pohybů v Českém masivu pomocí kinematických indikátorů křehké tektoniky
    Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Vliv miocenní tektoniky na mimořádný rozvoj sesuvů v sv. ukončení vídeňské pánve
    Vliv tektoniky a eustáze na charakter fluviální sedimentace; příklady z cenomanu české křídové pánve
    Vliv tektoniky na vznik horských otřesů v podmínkách karbonského horninového masívu
    Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny
    Vplyv tektoniky a litologického prostredia na vývoj Slovinsko-gelnických rudných žíl
    Vyhodnocení tektoniky na vrtném jádře
    Význam vodophospodářských štol v městě Brně pro poznání tektoniky Brněnského masívu
    Vztah tektoniky a rudných ložisk