Record details

Title keyword
    Teploty
Monograph
    ČSN EN 993-7 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty
Article
    Analýza růstu globální teploty
    Aparatura pro měření měrného odporu a teploty ve štíhlých vrtech ROT100
    Novšie poznatky z merania teploty horninového plášťa
    O dlouhodobém vlivu sopečné činnosti na povrchové teploty vzduchu
    Odchylky teploty, tlaku a převládající směry větru zimní troposféry v letech vysoké a nízké geomagnetické aktivity
    Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty
    Přístroj pro měření tlaku a teploty vody HMT-100
    Sluneční aktivita a povrchové teploty vzduchu od r. 1750
    Snižují vyšší teploty odpar? : Co vypadá logicky, nemusí být pravda - omyl IPCC 2007
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
    Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
    Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat
    Účinky teploty na jílovité zeminy
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce
    Vplyv teploty rmutu na flotáciu magnezitu
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov