Record details

Title keyword
    Terénního
Monograph
    Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
    Definování postupů a nástrojů terénního geofyzikálního (karotážního) výzkumu pole vzdálených interakcí. DZZ 2.2., část 6
    Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
    Provedení terénního šetření možného vlivu starého důlního díla na nemovitost v Jáchymově č.p. 535
    Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
Article
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Nedocenění terénního studia při inženýrskogeologickém průzkumu
    Příprava a realizace terénního průzkumu historických kamenných konstrukcí
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Validace terénního rentgen-fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýz půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty