Record details

Title keyword
    Tišnova
Article
    Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova
    Bloková stavba centra svratecké klenby v okolí Tišnova
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Brushit z Královy jeskyně u Tišnova
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    Hollandit a kryptomelan z oblasti Lažánek a Maršova u Tišnova
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
    The Ichnofossil Helicotaphrichnus Commensalis Kern, Grimmer , lister 1974 from the locality "Lomnice u Tišnova" (lower Badenian, sw Moravia)
    Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova
    Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    "Květnice hora" (z mineralogických potulek po Květnici u Tišnova)
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Petrografické a geochemické srovnání metagranitů jádra svratecké klenby a bítešských ortorul v okolí Tišnova
    Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova (24-32 Brno)
    Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova
    Soliflukční (geliflukční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" (Ochoz u Tišnova) (24-14 Boskovice)
    Soliflunkční (geliflokční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" )Ochoz u Tišnova)
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výstavba vodní nádrže na Libochůvce u Tišnova a hodnocení dopadů na životní prostředí
    Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova
    Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova
    Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1:10 000 v okolí Tišnova (24-32 Brno)