Record details

Title keyword
    Toxických
Monograph
    Koeficient industriálního znečištění (CIP) a obsahy toxických kovů (As, Hg, Pb, Zn) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Obsahy toxických kovů vyjádřené v třídách IGEO v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
Article
    Adsorpce toxických oxoaniontů Se na povrchově upravený kaolin
    Distribuce stopových toxických kovů v atmosférické depozici pražské aglomerace v zimním období
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Mobilita toxických prvků v říčních sedimentech
    Obsah toxických kovů v sedimentech českých rybníků
    Rychlost odbourávání toxických kyanidů v odkalištích rudných baní Kremnica
    Skládka toxických odpadů Emelle v USA
    Skládka toxických odpadů Spolana Neratovice
    Skladování odpadních toxických látek v podzemí
    Stanovení těžkých a toxických kovů v dehtech
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží