Record details

Title keyword
    Transformace
Monograph
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
Article
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
    Antropogenní transformace údolních niv
    Černé uhlí v České republice a jeho transformace do nových ekonomických podmínek
    Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Frýdek-Místek
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Minerální transformace slíd a živců v uhelných tonsteinech OKR
    Mobilita, transformace a základní metody stanovení sloučenin arsenu v půdě a rostlinách
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Počáteční úseky údolí, některé jejicj typy a transformace (na vybraných příkladech z Českomoravské vrchoviny)
    Přímé a nepřímé antropogenní transformace reliéfu vyvolanévýstavbou a provozem objektů energetické soustavy Dukovany-Dalešice
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Transformace minerálů během impaktní metamorfózy
    Transformace prostorových kartézských souřadnic promítaním po normále
    Transformace souřadnic promítáním po normále
    Transformace společnosti a změny územně funkční struktury měst
    Transformace údolní nivy za zimní povodně v dubnu 2006 n řece Jihlavě u Ivančic.
    Transformace uranového těžebního a úpravárenského závodu Dolní Rožínka, o.z. : Celkové zhodnocení proběhlých strukturálních změn (1989-2000)
    Výsledky komprese syntetických dat užitím waveletové transformace
    Waveletová transformace digitálních záznamů lokálních zemětřesení