Record details

Title keyword
    Transportu
Monograph
    Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
Article
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Matematické modelování transportu a transformačních procesů dusíku v půdě
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Některé otázky spolehlivosti numerického modelování transportu kontaminantů podzemní vodou
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
    Vliv délky ledovcového transportu na tvar částic
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivými složka mi jeho biochemického cyklu
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
    Zvláštnosti transportu a koncentrace jemně dispergovaného a koloidního zlata