Record details

Title keyword
    Tvary
Monograph
    Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil
Article
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. II. část (důlní díla)
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. III. část (zlatonosná ložiska a jejich díla, průzkumné inženýrskogeologické štoly)
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech
    Drobné pseudokrasové tvary v žule na Vyhlídce u Smržovky
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    Drobné tvary zvětrávání a odnosu serpentinitů
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Evorzní tvary ve zpevněných horninách
    Exfoliační tvary v granulitové rule na katastru Nové vsi u Oslavan
    Fosilní tvary zvětrávání a odnosu pískovců Kostecké pahorkatiny
    Geomorfologická charakteristika a skalní tvary středních Brd
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Krasové jevy a tvary masívů Marseilleveyre a Puget ve Francii
    Kryogenní tvary na Králickém Sněžníku
    Kryogenní tvary v Benkovské vrchovině
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Kryogenní tvary v Jeřábské vrchovině
    Kryogenní tvary ve vrcholových partiích pohoří Packalpe a Stubalpe v jihozápadním Štýrsku
    Kvartérní modelace a tvary v NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika)
    Mísovité tvary na bludném balvanu
    Některé problémy vzniku vltavínů III. - Tvary inkluzí a textura ve světle impaktového procesu
    Periglaciální tvary jihozápadní části Českomoravské vrchoviny
    Periglaciální tvary na Tisé skále
    Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
    Periglaciální tvary ve východoalpských hornatinách
    Periodické, sférické a krápníkovité precipitační formy karbonátů v pískovcích - částečná analogie s tvary železitých impregnací
    Pískovcový fenomén. Drobné tvary pískovcovách skal
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Povrchové tvary v cenomanských pískovcích ještědsko-kozákovského hřbetu
    Povrchové tvary v devonských vápencích Ludmírovské vrchoviny
    Povrchové tvary v jižní části Súlovských vrchů
    Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
    Povrchové tvary v kulmských sedimentech v povodí Bystřice
    Povrchové tvary v permských sedimentech poorlické brázdy
    Povrchové tvary v pískovcích velkoopatovické křídy
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
    Pozoruhodné tvary reliéfu Západních Tater
    Problémy vzniku vltavínů. IV., Tvary bublin a lechatelieritových inkluzí ve vltavínové hmotě
    Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
    Pseudokrasové tvary v karbonských sedimentech severozápadně od Plzně
    Pseudokrasové tvary v pískovcích Klokočských skal
    Pseudokrasové tvary ve Vsetínských vrších
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
    Skalní tvary na Klášťově ve Vizovické vrchovině
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Skalní tvary Ždárských vrchů
    Subrecentní periglaciální tvary reliéfu v lesní zóně pohoří Chentej
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
    Tvary georeliéfu na "ledečských vápencích"
    Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály
    Tvary reliéfu na mírovských slepencích
    Tvary reliéfu na permských sedimentech orlické pánve
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Tvary reliéfu potštejnské antiklinály
    Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku
    Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor
    Tvary zvětrávání a odnosu hornin ranského masívu
    Tvary zvětrávání a odnosu javornického granodioritu
    Tvary zvětrávání a odnosu karbonských slepenců u Žacléře
    Tvary zvětrávání a odnosu slepenců spodního karbonu v Lubawské bráně
    Tvary zvětrávání a odnosu tonalitu v Rychlebských horách
    Tvary zvětrávání a odnosu Vlčických a Zámeckých skal u Trutnova
    Tvary zvětrávání a odnosu žuly v oblasti Čeřínku
    Tvary zvětrávání křemenců na Velké Babce v Brdech
    Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe
    Tvary zvětrávání žuly na Černostudničním hřbetu
    Tvary žulového reliéfu v přírodním parku Česká Kanada
    Tvary žulového reliéfu ve vrcholových partiích české části Šumavy
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Vodní náhony. Opomíjené antropogenní tvary reliéfu
    Zajímavé povrchové tvary ve slínovcích na Vysokém kameni u Stárkova
    Zajímavé tvary zvětrávání ruly u uhelné Příbrami
    Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
    Zvětrávání a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)