Record details

Title keyword
    Tvorba
Monograph
    Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva
    Roční etapová zpráva projektu 341700 - Tvorba interaktivního atlasu "The Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif"
    Tvorba elektronického datového souboru hornin a horninotvorných minerálů
    TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
    Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Tvorba informačního systému České geologické služby-revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
Article
    Alkaptonurie a tvorba močových konkrementů
    Filmová tvorba v oblasti geologie
    Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov)
    Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
    Sesuvy - destrukce nebo tvorba krajiny? : informace o průběhu podprogramu ISPROFIN: Řešení nestabilit svahů v ČR
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Tvorba a ochrana krajiny ve vztahu k hydrosféře
    Tvorba a řízení petrologických databází v Kuvajtu
    Tvorba atlasu biodiverzity Mohavské pouště v Nevadě na základě zoogeografického výzkumu
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Tvorba chemizmu vôd mesozoika Chočských vrchov
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Tvorba feritů v odpadních vodách obsahujících rozpuštěné těžké kovy
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    Tvorba GIS podkladů krajských surovinových politik
    Tvorba informačního systému
    Tvorba informačního systému
    Tvorba map v režii Autodesku
    Tvorba modelu metalogenetické aktivity Českého masívu
    Tvorba národní geologické mapové databáze ČR
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Tvorba národní informační geologické vrstvy
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Tvorba postindustriální krajiny: lomy. Příkladová studie z koněpruské oblasti. /The formation of postindustrial landscape: quarries. Case study of Koněprusy Area/
    Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis
    Tvorba výkvětů na povrchu betonu
    Zrání a tvorba uhlovodíků ve vztahu k tepelné historii sedimentů východoslovenské neogenní pánve