Record details

Title keyword
    Typu
Monograph
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
    Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
    Mapa typů porozity předkvartérních hornin České republiky
    Triaxiální pevnosti vybraných typů hornin : závěrečná zpráva
Article
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu.
    Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS
    Antimonové zrudnění typu Milešov na příbramském uranpolymetalickém ložisku
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
    Chemické složení základních typů hornin ve Zlatohorském rudním revíru
    Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Deformační analýza kvarcitu typu Vysoký Kámen, západní Krušné hory
    Diabas motolské soutěsky v Praze - intruze cedrového typu?
    Doklad erupcí surtseyského typu v rané fázi vývoje Českého středohoří
    Doklady slévačství neželezných kovů v kultuře s keramikou pražského typu na Moravě
    Doplnky k stratigrafii karbonátových brekcií typu Kržĺa v Malých Karpatoch
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
    Genetické postavenie výskytov polymetalických rúd stratiformného typu na juhovýchodnom úpätí Nízkých Tatier
    Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách
    Geochemická situace dvou typů modelových kalamitně kontaminovaných oblastí (rudní revír, hnědouhelný důl)
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
    Izotopické analýzy kyslíku, vodíku a síry jako indikátory některých typů československých minerálních vod
    K hodnocení nových typů nerostných surovin
    K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
    K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků
    K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika
    K rozšíření metalogenetických epoch a genetických typů zrudnění v Maroku
    K vývoji využívání čs. průmyslových typů ložisek mědi
    Ke geologické pozici a geochemii ortorul strážského typu
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Ložiska typu Mississippi valey ve východním Maroku
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Matematické modelování ve výzkumu porušení materiálů horninového typu
    Matematické modelování vývoje poklesů povrchu ovlivněného dobýváním strmě uloženého, deskovitého rudného ložiska typu Rožná
    Metavulkanity boninitového typu v ostrovní zóně středočeského plutonu
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    Mikrosférule různých typů ve šlichových vzorcích
    Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova (14-44 Šternberk)
    Možnosti využití epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
    Nález scheelitového zrudnění skarnového typu v Krušných horách
    Některé možnosti modelování na ložisku zónového typu
    Niektoré ekonomické aspekty využitia ložísk porfýrového typu prognózovaných vo východoslovenských vulkanitoch
    Nové lokality anatasu ze žil alpského typu v Hrubém Jeseníku
    Nové metody prognózy poklesů povrchu, ovlivněného hlubinnou exploatací rudných žilných ložisek typu Rožná
    Oceánské dno třetího typu
    Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici
    Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Pôdy typu "terrae calcis" na východnom Slovensku - ich charakteristika a genéza
    Porovnání různých typů trysek ke generování vysokorychlostního vodního paprsku
    Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Poznámka k potřebám rozvoje mineralogie a typů mineralogických prací
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu
    Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Reliktní granity a problém geneze ortorul typu Blaník
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Stanovení provozních parametrů starších typů Francisových turbín v malých vodních elektrárách
    Stolové minerálne vody typu CaMg/HCO3 v oblasti Trenčína
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Tektity typu muong nong - zhodnocení výsledků nejnovějších výzkumů
    Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry
    Teoretické základy nového způsobu přípravy kompozitů typu uhlík-uhlík
    Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
    Určení typu ložiska uhlovodíků ny základě činnosti geoservisu
    Vernířovice - Zadní Hutisko. Železné rudy typu BIF v desenských rulách.
    Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vlastnosti tektitů typu Muong Nong a jejich vztah k podmínkám vzniku
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv poklesů na kvalitativní změny hlavních genetických půdních typů v Ostravsko-karvinském revíru
    Vliv typu růstového faktoru na fenotyp subpopulací a kinetiku CD34+ buněk v periferní krvi a štěpech periferních kmenových buněk pacientů s non-hodgkinskými lymfomy indikovaných k autologní t.k
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vliv typu škrobu na mikrostrukturu a vlastnosti oxidové keramiky připravené zpevněním škrobem
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Vysoko mineralizovaná voda typu NaHCO3 v kúpeľoch Nimnica
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území mezi Besednicí a Novými Hrady
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady (32-24 Trhové Sviny, 33-12 České Velenice)
    Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu z Chrudimi
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu (12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun)
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu. (The significance and distribution of Sulava type ferricretes in the central part of Bohemian Massif)
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Vznik minerálních vod karlovarského typu
    Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda)
    Zlatonosná ložiska porfyrového typu také ve středočeské oblasti?
    Zmiešanovrstevnatý minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitie
    Zrudnění jáchymovského typu na Měděnci
    Zrudnění Pb-Zn stratiformního typu u Votic
    Zvláštnosti diagramů upravitelnosti hnědých uhlí typu oxihumolitů
    Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu (12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice)
    Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu