Record details

Title keyword
    Uhĺovodíkov
Article
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky)
    Príspevok k hydrogeologickým pomerom na nálezisku uhlovodíkov v Senném a priĺahlých častiach
    Prognózy a nové trendy vo vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v Západných Karpatoch
    Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku