Record details

Title keyword
    Uhelné
Monograph
    Kontrola rozvolnění uhelné sloje v bocích chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery na Dole ČSM
    Revize vrtného jádra z převzatého archivu hmotné dokumentace Litvínovské uhelné a.s. do archivního systému hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS
    Sborník 6. uhelné konference přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982)
    Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986)
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    Sokolovská pánev. VIII. uhelně geologická exkurza a seminář o geologii pánve. Sokolov 28.-30. září 1982
    Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru
    Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru
Article
    10. exkurze uhelně geologického semináře
    30 let uhelně geologických seminářů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    "Biedaszyby" - nelegální uhelné doly v polském Wałbrzychu
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    CAD systém pro tvorbu geologického modelu uhelné sloje
    Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies)
    Čtvrtá uhelně geologická konference
    Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
    Geofyzikální metody pro vyhledávání zpevněných poloh a nezavalených dutin v uhelné sloji
    Geologicko-geologická charakteristika hornin z bezprostředního nadloží uhelné sloje u obce Louky u Litvínova, SHR
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje v prostoru velkolomu Československé armády
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády
    Geologie uhelné sloje lomu Březno, SHR - Doly Nástup k.p. Tušimice
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Informace o V. uhelně geologické konferenci v Praze
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Kašpar Šternberk (1761-1838) a české uhelné hornictví
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    Kounovské uhelné sloje v kladensko-rakovnické pánvi
    Křídové uhelné jílovce jako potencionální energetický zdroj
    Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum)
    Ložiska hnědého uhlí mezi Moravskou Třebovou a Kunštátem, u Uhelné, Dolních Životic u Opavy a v okolí Brna
    Metody stanovení fluóru v uhelné hmotě
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Náchylnost uhelné hmoty k samovznícení ve vztahu k tepelným parametrům uhlí a hornin
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové uhelné doly v Austrálii
    Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve)
    Nový pohled na uhelné zásoby některých rezervních polí čs. části hornoslezské černouhelné pánve
    Odpadní druhotné suroviny : výstavba Československo-Maďarského podniku pro využití zbytku uhelné substance
    Optimální mezipatrová výška pro uhelné doly, zejména pro doly Ostravsko-Karvinského revíru
    Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním
    Ovlivňování pevnosti uhelné sloje v předpolí porubu
    Perspektivy těžby uhelné substance podzemním zplyňováním
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Progresivní porušování nadložního masívu v bočním svahu lomu a při výchozu uhelné sloje
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina)
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Sedimenty s různým podílem uhelné hmoty z hlediska mikrotextury a složení uhelné hmoty
    Sedmá uhelně geologická konference
    Slánské uhelné ložisko v podmínkách báňského geologického průzkumu
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Současný stav mezinárodní normalizace uhelně petrologických metod
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Stabilita svahu na povrchových hnědouhelných dolech a kategorizace nadloží uhelné sloje
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
    Uhelné bohatství jihovýchodní Sibiře
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Šestá uhelně geologická konference v Praze
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech hornoslezské pánve
    Uhelné sloje jako zásobníky vytěžitelného metanu
    Uhelné slojky cenomanského uhlí na vrcholu potštejnské antiklinály ve východních Čechách
    Uhelné sorbenty - jejich příprava a použití
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)
    Uhlonosnost a uhelné zásoby
    V. Uhelně geologická konference v Praze
    VII. uhelně geologická konference
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Vývoj uhelné hmoty ve sloji čís. 29 na Dole J. Fučík (Václav)-OKR
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Zajímavé tvary zvětrávání ruly u uhelné Příbrami
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zpevňující injektáže v uhelné sloji
    Zpracování a využití uhelných kalů v lotrinské uhelné pánvi
    Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi