Record details

Title keyword
    Uhlíku
Monograph
    ČSN EN 12475-2 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7 ; ; zbytkového uhlíku
    ČSN EN 12475-3 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 ; ; až 30 ; ; zbytkového uhlíku
    Obsah organického uhlíku (TOC % m/m) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    SOP H-CS Stanovení minerálního a organického uhlíku a síry
Article
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Distribuce stopových prvků a uhlíku v horninách grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Formy a modifikace uhlíku
    Identifikace forem pyrolýzního uhlíku pomocí termické analýzy
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku v karbonátových sedimentech
    Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
    Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
    Izotopy kyslíku a uhlíku vápnitých sedimentů kelčského vývoje slezské jednotky
    Izotopy síry, uhlíku a kyslíku na vybraných lokalitách Barrandienského proterozoika
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
    Jsou lesní porosty efektivními pumpami uhlíku?
    Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
    Migrace uhlíku v bentonitové formě
    Modelování podmínek přípravy skelného uhlíku
    Modifikace uhlíku a "nerost" šungit
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku
    Reakce v keramickém materiálu s minoritním obsahem uhlíku
    Rozlišení struktury forem pyrolýzního uhlíku pomocí rtg-difrakce
    Stanovení organického a minerálního uhlíku z jedné navážky horninového vzorku
    Struktura pyrolýzního uhlíku ve slévárenských formách
    Uhlík, hodně uhlíku
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
    Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA
    Záhada paleocenního uhlíku : náhlé oteplení na začátku třetihor
    Záhada paleocenního uhlíku