Record details

Title keyword
    Ukládání
Monograph
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994. Sekce Z. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor
    Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "KONTAKT"
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
    Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů sekce Z, Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů.
Article
    Acrobat 9 nabízí ukládání dynamických map
    Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků
    Databázové ukládání a zpracování geologických dat
    Geochemické problémy bezpečného ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Geomorfologické aspekty ukládání odpadů
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Hydrogeologie a bezpečnost ukládání radioaktivních a nebezpečných průmyslových odpadů
    K problematice ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Kolokvium o ukládání radioaktivních odpadů
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
    Mineralogické aspekty ukládání radioaktivních odpadů
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití odkališť pro neuranovou činnost - ukládání galvanických kalů v závodě Chemická úpravna
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Nový univerzální systém ukládání hydrogeochemických dat založený na nezvyklém principu jednoznačnosti pomocí pravděpodobnosti
    Oracle 10g nabízí nové možnosti ukládání a správy prostorových dat
    Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Problematika hodnocení vlastností odpadních hmot a možnosti jejich ukládání v dolech OKR
    Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Problémy inženýrské geologie a geotechniky při využití zbytkových jam uhelných lomů SHP pro ukládání odpadů
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Příspěvek k posuzování vlivu seismických projevů na možnosti ukládání odpadů v dole
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Ukládání tekutých odpadů prostřednictvím injekčních studní
    Ukládání VAO - geofyzikální práce ve studijní oblasti melechovského masívu
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Zachycování a ukládání oxidu uhličitého : můžeme si koupit čas?
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí
    Zdroj, přenos a ukládání kovů