Record details

Title keyword
    Upraviteľnosti
Article
    Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
    Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Posúdenie možností upraviteľnosti odvalového materiálu v ŽB Slovinky
    Příspěvek k upravitelnosti uhlí z nýřanských slojí slánského ložiska
    Stanovení upravitelnosti uhlí z vrtných jader
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
    Výskum nerastných surovín z hľadiska ich upraviteľnosti
    Zvláštnosti diagramů upravitelnosti hnědých uhlí typu oxihumolitů