Record details

Title keyword
    Určení
Monograph
    Analýza napěťového stavu horského masivu v hlubokých horizontech dolu Rožná I pro určení hloubky možného rizika otřesů. Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č.295/88/10
    Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
    Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.)
Article
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně.
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov)
    Porovnání metod určení barického koeficientu pro náklonoměry
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Určení a význam technologicých skupin pro ražení podzemních liniových staveb ve sklaních a poloskalních horninách
    Určení berylu
    Určení distruibuce organických funčních skupin síry v uhlí za použití kinetogramů
    Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika
    Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami
    Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter
    Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí
    Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra
    Určení typu ložiska uhlovodíků ny základě činnosti geoservisu
    Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže
    Určení změn napjatosti horninového masivu metodou kombinovaného modelování
    Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny