Record details

Title keyword
    Uranové
Monograph
    Rudné a uranové hornictví České republiky, Nakladatelství Anagram, Ostrava 2003, 647 stran, 73 tabulek a 472 obr., ISBN-80-86331-67-9
    Uranové ložisko Rožná - Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a postvariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
Article
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    Archivní fotografie dokumentující práci v Továrně na uranové barvy a radium v Jáchymově (St. Joachimsthal Uranfabrik)
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Geologická stavba a uránové zrudnenie pri Novoveskej Hute
    Geologická stavba a uránové zrudněnie v perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    Hydrotermální uranové mineralizace Českého masívu: charakteristika fluidních inkluzí
    K otázce stáří uranové mineralizace ložiska Hamr v severočeské křídě
    Metody a výsledky uranové prospekce v období čtyřiceti let trvání uranového průzkumu
    Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogicko-geochemické studium uranové mineralizace v broumovském permu (dolnoslezská pánev)
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Některé aspekty hospodaření s půdním fondem při uranové prospekci
    Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
    Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
    Projektová příprava průzkumných prací při uranové prospekci
    Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy
    Příbramské uranové ložisko
    Rudné a uranové hornictví České republiky
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Shrnutí nových poznatků o vývoji uranové mineralizace v rudním poli Rožná-Olší
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Třicet let těžební činnosti K.P. Uranové doly Dolní Rožínka
    Uranové hornictví v České republice
    Uranové ložisko Horní Slavkov
    Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov
    Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
    Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary