Record details

Title keyword
    Utworów
Article
    Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoických w strefie granicznej bloków górnoslaskiego i malopolskiego
    Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków
    Rozwój pogladów na tektonike utworów paleozoicznych regionu dolnosląskiego
    Rozwój utworów węglonośnych karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Sedymentacja utworów górnego dewonu i dolnego karbonu depresji Šwiebodzic (Sudety zachodnie)
    Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat